Cenník výkonov

Cenník zdravotných výkonov na žiadosť osoby

§ 79 ods. 1 písm. g)

 

 

 

Názov zdravotného výkonu(podľa Katalógu zdravotných výkonov Z.z.777/2004) Úhrada

v euro

Poznámka
01.

 

Rada 3,50 Pod radou sa rozumie poskytnutie informácií pacientovi alebo zákonnému zástupcovi v súvislosti so zdravotným stavom.
02. Vykonanie jednoduchého zdravotného  výkonu 3,50

 

napr. kontrola  krvného tlaku pri liečení  hypertenzie I.  stupňa podľa  Svetovej zdravotníckej organizácie, odstránenie stehov, lokálne ošetrenie podnebných mandlí, aplikácia liečiv, napríklad do vonkajšieho zvukovodu a pod.
03.

 

 

Štandardné vyšetrenie jedného orgánového systému  

5,00

 Súčasťou výkonu je anamnéza, popis terajšieho ochorenia, objektívny nález, odoslanie na laboratórne, prístrojové alebo odborné vyšetrenie – vypísanie žiadaniek, zhodnotenie výsledkov vyšetrení, záver, vypísanie receptu/ov, poučenie pacienta.
04.

 

Štandardné vyšetrenie dvoch alebo viacerých orgánových systémov. 15,00 Súčasťou výkonu je anamnéza, popis terajšieho ochorenia,objektívny nález, odoslanie na laboratórne, prístrojové alebo odborné vyšetrenie – vypísanie žiadaniek, zhodnotenie výsledkov  vyšetrení, záver, vypísanie receptu/ov, poučenie pacienta.
05. Zhotovenie EKG bez popisu 5,10
06. Komplexné vyšetrenie pacienta 15,00 kompletná anamnéza, vyšetrenie všetkých orgánových systémov, založenie zdravotnej dokumentácie, zhodnotenie výsledkov vyšetrení,  diagnostický záver,  liečebný plán a/alebo zaradenie do dispenzárnej starostlivosti, odoslanie pacienta na ďalšie laboratórne, prístrojové alebo odborné vyšetrenia -vypísanie žiadaniek, poučenie pacienta, vypísanie receptov a lekárskej správy, ak vyšetrenie
07. Komplexné predoperačné vyšetrenie 15,00  vrátane zhodnotenia výsledkov laboratórnych a prístrojových vyšetrení . Súčasťou výkonu je aj kompletná lekárska správa.
08. Dôkladné  vyšetrenie jedného orgánového systému 7,00

 

vrátane rád a dokumentácie. Vyšetrenie obsahuje subjektívny, objektívny nález, zhodnotenie výsledkov, záver, písomnú správu, vypísanie receptu/ov, vypísanie žiadaniek na iné vyšetrenia, poučenie pacienta.

 

Názov zdravotného výkonu

(podľa Katalógu zdravotných výkonov Z.z.777/2004)

Úhrada

v euro

Poznámka
01.

 

Rada 3,50 Pod radou sa rozumie poskytnutie informácií pacientovi alebo zákonnému zástupcovi v súvislosti so zdravotným stavom.
02. Vykonanie jednoduchého zdravotného  výkonu 3,50

 

napr. kontrola  krvného tlaku pri liečení  hypertenzie I.  stupňa podľa  Svetovej zdravotníckej organizácie, odstránenie stehov, lokálne ošetrenie podnebných mandlí, aplikácia liečiv, napríklad do vonkajšieho zvukovodu a pod.
03.

 

 

Štandardné vyšetrenie jedného orgánového systému  

5,00

 Súčasťou výkonu je anamnéza, popis terajšieho ochorenia, objektívny nález, odoslanie na laboratórne, prístrojové alebo odborné vyšetrenie – vypísanie žiadaniek, zhodnotenie výsledkov vyšetrení, záver, vypísanie receptu/ov, poučenie pacienta.
04.

 

Štandardné vyšetrenie dvoch alebo viacerých orgánových systémov. 15,00 Súčasťou výkonu je anamnéza, popis terajšieho ochorenia,objektívny nález, odoslanie na laboratórne, prístrojové alebo odborné vyšetrenie – vypísanie žiadaniek, zhodnotenie výsledkov  vyšetrení, záver, vypísanie receptu/ov, poučenie pacienta.
05. Zhotovenie EKG bez popisu 5,10
06. Komplexné vyšetrenie pacienta 15,00 kompletná anamnéza, vyšetrenie všetkých orgánových systémov, založenie zdravotnej dokumentácie, zhodnotenie výsledkov vyšetrení,  diagnostický záver,  liečebný plán a/alebo zaradenie do dispenzárnej starostlivosti, odoslanie pacienta na ďalšie laboratórne, prístrojové alebo odborné vyšetrenia -vypísanie žiadaniek, poučenie pacienta, vypísanie receptov a lekárskej správy, ak vyšetrenie
07. Komplexné predoperačné vyšetrenie 15,00  vrátane zhodnotenia výsledkov laboratórnych a prístrojových vyšetrení . Súčasťou výkonu je aj kompletná lekárska správa.
08. Dôkladné  vyšetrenie jedného orgánového systému 7,00 vrátane rád a dokumentácie. Vyšetrenie obsahuje subjektívny, objektívny nález, zhodnotenie výsledkov, záver, písomnú správu, vypísanie receptu/ov, vypísanie žiadaniek na iné vyšetrenia, poučenie pacienta.
09. Vystavenie jednoduchého potvrdenia

hlásenie choroby z povolania,

hlásenie profesionálnej otravy, iného  poškodenia zdravia pri práci,

vystavenie  potvrdenia   o zistení  choroby z povolania,  potvrdenia o návšteve  u  lekára, u klinického  logopéda  alebo klinického   psychológa   a iné jednoduché potvrdenia,

vystavenie potvrdenia  o dočasnej pracovnej neschopnosti pre potreby UPSVaR, zamestnávateľa

vystavanie preukazu o trvaní dočasnej pracovnej neschopnosti pre potreby UPSVaR, zamestnavateľa, vystavenie potvrdenia o potrebe ošetrovania alebo starostlivosti,

1,00 Za vystavenie tlačiva na žiadosť pacienta sa považuje také vystavenie tlačiva, ktoré nie je hradené príslušnou institúciou alebo zdravotný výkon nebol vykonaný.
10. Vystavenie  lekárskeho nálezu, alebo výpis zo zdravotnej dokumentácie  na účely

a) sociálnych služieb, dávok sociálnej pomoci a peňažných príspevkov podľa osobitného predpisu. Vystavenie bodového   ohodnotenia  pracovného   úrazu,   alebo vystavenie     bodového    ohodnotenia    sťaženého spoločenského  uplatnenia.

b) sociálneho poistenia podľa osobitného predpisu,

c) nezamestnanosti podľa osobitného predpisu,

d) štátnych sociálnych dávok podľa osobitného predpisu.

5,94 Za vystavenie  lekárskeho  nálezu, alebo výpis zo zdravotnej dokumentácie  na účely

a) sociálnych služieb, dávok sociálnej pomoci a peňažných príspevkov podľa osobitného predpisu. Vystavenie bodového  ohodnotenia   pracovného   úrazu,   alebo vystavenie    bodového     ohodnotenia    sťaženého spoločenského uplatnenia.

b) sociálneho poistenia podľa osobitného predpisu,

c) nezamestnanosti podľa osobitného predpisu,

d) štátnych sociálnych dávok podľa osobitného predpisu

na žiadosť osoby sa považuje také vystavenie lekárskeho nálezu alebo výpisu zo zdravotnej dokumentácie, ktoré nie je uhradené príslušnou inštitúciou.

11. Vystavenie návrhu   na   kúpeľnú starostlivosť 10,00 Za vystavenie návrhu   na    kúpeľnú starostlivosť na žiadosť osoby sa považuje také vystavenie kúpeľného návrhu, ktoré nie je uhradené zdravotnou poisťovňou.
12. Vystavenie potvrdenia o spôsobilosti na prácu a štúdium v zahraničí 15,00  
13. Podrobná lekárska správa 15,00  Podrobná lekárska správa je podrobný   výpis   zo   zdravotnej  dokumentácie v prípadoch,  keď sa  inému lekárovi  neodovzdáva kompletná  zdravotná dokumentácia,
14. Vystavenie lekárskej správy v niektorom zo svetových jazykov alebo preklad správy zo svetového jazyka. 10,00  Príplatok k podrobnej lekárskej správe
15. Preventívne vyšetrenie  na krv  v  stolici

 

5,00  za  použitia  troch testovacích  papierikov v  rámci opatrení  na včasnú diagnostiku ochorenia na  rakovinu,
16. Základná  (radová) preventívna  prehliadka (vstupná, periodická, výstupná) 15,00 Výkon   obsahuje   komplexné   vyšetrenie   v  rámci základnej preventívnej prehliadky vrátane prehliadky v rámci  prevencie kardiovaskulárnych  chorôb. Obsah vyšetrenia  je  zhodný  s výkonom  č. 6 tohto zoznamu.  K výkonu  č. 16  možno pripočítať  výkony č. 17, 18, 19  podľa  charakteru   prehliadky s ohľadom  na pracovné  zaradenie zamestnanca.
17. Prehliadky študentov a pracovníkov  vykonávajúcich práce,  pri ktorých   je  ohrozenie   chorobou   z  povolania, priemyselnou otravou alebo  iným poškodením zdravia (riziková práca). 2,00  Rizikové faktory podľa Odborného usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o náplni lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci číslo: S05281-OZS-2013, príplatok k základnej preventívnej prehliadke (výkon č.16) , príplatok  za každé taxatívne vymedzené  vyšetrenie alebo podrobné vyšetrenie orgánového systému
18. Prehliadky študentov a  pracovníkov,  u   ktorých  sa vyžaduje osobitná zdravotná spôsobilosť

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokračovanie

Prehliadky študentov a  pracovníkov,  u   ktorých  sa vyžaduje osobitná zdravotná spôsobilosť

 

 

2,00 podľa Odborného usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o náplni lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci  číslo: S05281-OZS-2013, príplatok k základnej preventívnej prehliadke (výkon č.16) , príplatok  za každé taxatívne vymedzené  vyšetrenie alebo podrobné vyšetrenie orgánového systému

5.1. Práca so zobrazovacími jednotkami

5.2. Práca vo výškach

5.3. Práca s bremenami

5.4. Nočná práca

5.5. Vedenie motorových vozidiel

5.6. Činnosť revízneho technika vyhradených technických zariadení tlakových

5.7. Osoby na obsluhu kotla I. až V. triedy

5.8. Oprava kotla I. až V. triedy a potrubného vedenia s médiom para, horúca voda alebo vzduch

5.9. Činnosť revízneho technika vyhradených technických zariadení zdvíhacích

5.10. Obsluha mobilného žeriava výložníkového typu a vežového žeriava výložníkového typu

5.11. Obsluha pohyblivej pracovnej plošiny na podvozku s motorovým pohonom, ktorá je určená na prevádzku na pozemných komunikáciách a s výškou zdvihu nad 1,5 m

5.12. Oprava osobného výťahu a nákladného výťahu s povolenou dopravou osôb

5.13. Viazanie bremien

5.14. Činnosť revízneho technika vyhradených technických zariadení plynových

5.15. Obsluha vyhradených technických zariadení plynových s vysokou mierou ohrozenia (skupina A) pracujúcich s nebezpečnými plynmi okrem zariadení určených na zásobovanie plynom z kovových tlakových nádob stabilných alebo z kovových tlakových nádob na dopravu plynov (tlakové stanice) a zariadení určených na rozvod plynov

5.16. Oprava vyhradených technických zariadení plynových s vysokou mierou ohrozenia (skupina A) pracujúcich s nebezpečnými plynmi

5.17. Činnosť elektrotechnika, samostatného elektrotechnika a elektrotechnika na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky na vyhradených technických zariadeniach elektrických

5.18. Činnosť revízneho technika vyhradených technických zariadení elektrických

5.19. Obsluha motorových vozíkov

5.20. Práca vo výške 1,5m a viac nad povrchom zeme pomocou špeciálnej horolezeckej a speleologickej techniky

5.21. Montáž a demontáž lešenia (lešenár)

5.22. Obsluha vybraných stavebných strojov a zariadení, a to: 1. strojov a zariadení na zemné práce (dozéra, rýpadla a hĺbidla, nakladacieho a vykladacieho stroja, frézy a ryhovača, skrejpera, rúrového ukladača, valca), 2. strojov a zariadení na výrobu, spracúvanie a presun betónových zmesí (betonárky), 3. špeciálneho motorového snehového stroja, kompresora

5.23. Obsluha vybraných poľnohospodárskych strojov a zariadení,6 ) a to 1. samochodných rezačiek 2. obilných kombajnov 3. špeciálnych strojov na zber poľnohospodárskych plodín

5.24. Obsluha vybraných lesníckych strojov, a to 1. vyťahovačov 2. univerzálnych a špeciálnych traktorov používaných pri sústreďovaní dreva 3. kolesových a pásových vyvážacích súprav na drevo a drevné sortimenty 4. stabilných lanových dopravných zariadení v lesníctve jednoúčelových a viacúčelových zariadení na ťažbu, odvetvovanie, krátenie a odkôrňovanie stromov a drevných sortimentov

5.25. Obsluha ručnej motorovej reťazovej píly pri ťažbe dreva a ručnej motorovej reťazovej píly pri inej činnosti

19. Prehliadky študentov a  pracovníkov,     ktorí    vykonávajú epidemiologicky závažné činnosti 3,00  príplatok k základnej preventívnej prehliadke
EZČ Podľa § 22 ods. 2 Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 585/2008 Z.z.
20. Odber krvi do uzavretého systému, za každú odberovú súpravu 2,18
21. Injekcia  intrakutánna, subkutánna, submukózna, subkonjuktiválna alebo intramuskulárna. 5,00
22. Očkovanie. 5,10 Očkovacia látka nie je súčasťou výkonu
23. Injekcia intravenózna 10,00  Podané liečivo nie je  súčasťou výkonu
24. Odobratie kapilárnej krvi 2,18
25. Zavedenie katétra do periférnej cievy 5,00
26. Aplikácia liečiv injekciou do parenterálneho katétra. 5,00  Podané liečivo nie je  súčasťou výkonu
27. Infúzia intravenózna v trvaní od 10 do 30 minút 5,00
28. Infúzia  intravenózna  v trvaní  viac  ako 30 minút vrátane výmeny infúznych fliaš 7,00
29. Odber a odoslanie biologického materiálu  na bakteriologické, sérologické, mykologické, virologické a parazitologické vyšetrenie 2,18  Za každú skúmavku
30. 24-hodinové  monitorovanie tlaku  krvi 10,00  Naloženie a zosnímanie.
31. Monitorovanie   základných funkcií   krvného  obehu 10,00  s plynulým alebo prerušovaným  meraním krvného tlaku a (alebo)  s  plynulým  alebo  prerušovaným  meraním pulzu vrátane dokumentácie.
32. Vyhodnotenie EKG 5,10
33. Spirografické  vyšetrenie  na určenie  exspiračných a inspiračných parametrov 5,10 vitálna  kapacita, úsilný  výdych za prvú sekundu, prietoky na rôznych úrovniach vitálnej kapacity, metódou krivky prietok-objem, vrátane grafickej registrácie
34. Vyšetrenie ostrosti zraku 3,00  
35. Vyšetrenie farbocitu pomocou farebných tabuliek 2,00
36. Klasické vyšetrenie sluchu 5,00 hlasitá reč, šepot, vyšetrenie ladičkou
37. Zhodnotenie  najmenej jedného  metabolického alebo orgánového  systému  s písomným  záverom, prípadne ďalším  odporúčaním   3,00

 

napr.   glykemický profil, lipidogram, elektroforetogram, imunoelektroforetogram, ionogram, synoviogram, glomerulová filtrácia, lekárske zhodnotenie najmenej troch  výsledkov FE, titrácia žalúdočnej  šťavy BAO a MAO, index selektivity a pod., ak sa zhodnotenie nevykonáva automatizovanou technikou
38. Glukózotolerančný test (glykemický profil) 4,36 Realizácia
39. Vypracovanie lekárskeho posudku pri legislatívne vymedzených kontraindikáciách 15,00 Vedenie motorového vozidla, súkromná bezpečnostná služba, zbrojný preukaz  a pod
40. Vypracovanie lekárskeho posudku pri legislatívne nevymedzených kontraindikáciách 10,00 Výkon práce, štúdium, epidemiologicky závažná činnosť  a pod
41. Poskytnutie výpisu zo zdravotnej dokumentácie 5,94
42. Xerokópia A4, čierno biela 0,15

 

Zoznam zdravotných výkonov a služieb, pri ktorých možno požadovať úhradu podľa § 79 ods. 1 písm. zv)

 

Diagnóza Obligatórny  zdravotný výkon Fakultatívny zdravotný výkon POZNÁMKA
Z02.1 Vstupná prehliadka (pred nástupom do zamestnania) Základná  (radová) preventívna prehliadka (vstupná, periodická, výstupná)

 

 1, 5, 17, 18, 19, 20, 29,  32, 33, 34, 35, Len vyšetrenie,

Neobsahuje posudok

Z02.2 Vyšetrenie pred prijatím do ústavných zariadení Komplexné vyšetrenie pacienta  5, 20, 29,  32,  33, 34, 35, 36 Napr. DSS

Len vyšetrenie

Neobsahuje vypísanie tlačiva

Z02.4 Vyšetrenie na vodičský preukaz Komplexné vyšetrenie pacienta  1, 5, 20, 29, 32, 33,  33, 34, 35, 36 Len vyšetrenie,

Neobsahuje posudok

Z02.5 Vyšetrenie pred športovou súťažou, Komplexné vyšetrenie pacienta  1, 5, 20, 29,  32, 33, 34, 35, 36 Len vyšetrenie,

Neobsahuje posudok

Z02.6 Vyšetrenie pre poisťovňu Komplexné vyšetrenie pacienta  1, 5, 20, 29, 32, 33, 34, 35, 36 Len vyšetrenie,

Neobsahuje vypísanie tlačiva

Z02.7 Vydávanie lekárskych potvrdení   zdravotnej spôsobilosti,  zdravotnej nespôsobilosti Vystavenie jednoduchého potvrdenia 1, 5, 16, 17, 18, 19, 20, 29, 32,  33, 34, 35, 36 Len vydanie potvrdenia, nie posudku o zdravotnej spôsobilosti

Neobsahuje vyšetrenie

Z02.8 Iné vyšetrenia na administratívne výkony Základná  (radová) preventívna prehliadka (vstupná, periodická, výstupná) alebo Komplexné vyšetrenie pacienta

 

 1, 5, 17, 18, 19, 20, 29, 32,  33, 34, 35, 36, 39, Len vyšetrenie, napr. na zbrojný pas, zdravotný preukaz, adopcia, SBS, pobyt v zahraniči, štúdium, kurz, prehliadku vo vzťahu k práci ( iná ako vstupná)

Neobsahuje posudok

Z02.9 Bližšie neurčené vyšetrenie na administratívne účely Podľa obsahu vyšetrenia 1 – 8, 16 – 20, 32-36 Len vyšetrenie, napr. na zbrojný pas, zdravotný preukaz, adopcia, SBS, pobyt v zahraniči, štúdium, kurz, prehliadku vo vzťahu k práci ( iná ako vstupná)

Neobsahuje posudok

Vypracovanie lekárskeho posudku pri legislatívne vymedzených kontraindikáciách 39 Vedenie motorového vozidla, súkromná bezpečnostná služba, zbrojný preukaz  a pod
Vypracovanie lekárskeho posudku pri legislatívne nevymedzených kontraindikáciách 40 Výkon práce, štúdium, epidemiologicky závažná činnosť  a pod
Poskytnutie výpisu zo zdravotnej dokumentácie 41

 

 

 

 

Cenník zdravotných výkonov na žiadosť osoby § 79 ods. 1 písm. g)

 

 

Názov zdravotného výkonu

(podľa Katalógu Zdravotných výkonov Z.z.777/2004)

Úhrada

v euro

Poznámka
01.

 

Rada 3,50 Pod radou sa rozumie poskytnutie informácií pacientovi alebo zákonnému zástupcovi v súvislosti so zdravotným stavom.
02. Vykonanie jednoduchého zdravotného  výkonu 3,50

 

napr. kontrola  krvného tlaku pri liečení  hypertenzie I. stupňa podľa  Svetovej zdravotníckej organizácie, odstránenie stehov, lokálne ošetrenie podnebných mandlí, aplikácia liečiv, napríklad do vonkajšieho zvukovodu a pod.
03.

 

 

Štandardné vyšetrenie jedného orgánového systému  

5,00

 Súčasťou výkonu je anamnéza, popis terajšieho ochorenia, objektívny nález, odoslanie na laboratórne, prístrojové alebo odborné vyšetrenie – vypísanie žiadaniek, zhodnotenie výsledkov vyšetrení, záver, vypísanie receptu/ov, poučenie pacienta.
04.

 

Štandardné vyšetrenie dvoch alebo viacerých orgánových systémov. 15,00 Súčasťou výkonu je anamnéza, popis terajšieho ochorenia,objektívny nález, odoslanie na laboratórne, prístrojové alebo odborné vyšetrenie – vypísanie žiadaniek, zhodnotenie výsledkov  vyšetrení, záver, vypísanie receptu/ov, poučenie pacienta.
05. Zhotovenie EKG bez popisu 5,10
06. Komplexné vyšetrenie pacienta 15,00 kompletná anamnéza, vyšetrenie všetkých orgánových systémov, založenie zdravotnej dokumentácie, zhodnotenie výsledkov vyšetrení,  diagnostický záver,  liečebný plán a/alebo zaradenie do dispenzárnej starostlivosti, odoslanie pacienta na ďalšie laboratórne, prístrojové alebo odborné vyšetrenia -vypísanie žiadaniek, poučenie pacienta, vypísanie receptov a lekárskej správy, ak vyšetrenie
07. Komplexné predoperačné vyšetrenie 15,00  vrátane zhodnotenia výsledkov laboratórnych a prístrojových vyšetrení . Súčasťou výkonu je aj kompletná lekárska správa.
08. Dôkladné  vyšetrenie jedného orgánového systému 7,00

 

vrátane rád a dokumentácie. Vyšetrenie obsahuje subjektívny, objektívny nález, zhodnotenie výsledkov, záver, písomnú správu, vypísanie receptu/ov, vypísanie žiadaniek na iné vyšetrenia, poučenie pacienta.
09. Vystavenie jednoduchého potvrdenia

hlásenie choroby z povolania,

hlásenie profesionálnej otravy, iného  poškodenia zdravia pri práci,

vystavenie  potvrdenia   o  zistení choroby z povolania,   potvrdenia o návšteve  u  lekára, u klinického  logopéda  alebo klinického   psychológa   a iné jednoduché potvrdenia,

vystavenie potvrdenia  o dočasnej pracovnej neschopnosti  pre potreby UPSVaR, zamestnávateľa

vystavanie preukazu o trvaní dočasnej pracovnej neschopnosti pre potreby UPSVaR, zamestnavateľa, vystavenie potvrdenia o potrebe ošetrovania alebo starostlivosti,

1,00 Za vystavenie tlačiva na žiadosť pacienta sa považuje také vystavenie tlačiva, ktoré nie je hradené príslušnou institúciou alebo zdravotný výkon nebol vykonaný.
10. Vystavenie  lekárskeho nálezu, alebo výpis zo zdravotnej dokumentácie  na účely

a) sociálnych služieb, dávok sociálnej pomoci a peňažných príspevkov podľa osobitného predpisu. Vystavenie bodového   ohodnotenia  pracovného   úrazu,   alebo vystavenie     bodového    ohodnotenia    sťaženého spoločenského  uplatnenia.

b) sociálneho poistenia podľa osobitného predpisu,

c) nezamestnanosti podľa osobitného predpisu,

d) štátnych sociálnych dávok podľa osobitného predpisu.

5,94 Za vystavenie  lekárskeho  nálezu, alebo výpis zo zdravotnej dokumentácie  na účely

a) sociálnych služieb, dávok sociálnej pomoci a peňažných príspevkov podľa osobitného predpisu. Vystavenie bodového  ohodnotenia   pracovného   úrazu,   alebo vystavenie    bodového     ohodnotenia    sťaženého spoločenského uplatnenia.

b) sociálneho poistenia podľa osobitného predpisu,

c) nezamestnanosti podľa osobitného predpisu,

d) štátnych sociálnych dávok podľa osobitného predpisu

na žiadosť osoby sa považuje také vystavenie lekárskeho nálezu alebo výpisu zo zdravotnej dokumentácie, ktoré nie je uhradené príslušnou inštitúciou.

11. Vystavenie návrhu   na   kúpeľnú starostlivosť 10,00 Za vystavenie návrhu   na    kúpeľnú starostlivosť na žiadosť osoby sa považuje také vystavenie kúpeľného návrhu, ktoré nie je uhradené zdravotnou poisťovňou.
12. Vystavenie potvrdenia o spôsobilosti na prácu a štúdium v zahraničí 15,00  
13. Podrobná lekárska správa 15,00  Podrobná lekárska správa je podrobný   výpis   zo  zdravotnej   dokumentácie v prípadoch,  keď sa  inému lekárovi  neodovzdáva kompletná  zdravotná dokumentácia,
14. Vystavenie lekárskej správy v niektorom zo svetových jazykov alebo preklad správy zo svetového jazyka. 10,00  Príplatok k podrobnej lekárskej správe
15. Preventívne vyšetrenie  na krv  v  stolici  . 5,00  za  použitia  troch testovacích  papierikov v  rámci opatrení na včasnú diagnostiku ochorenia na  rakovinu,
16. Základná  (radová) preventívna  prehliadka (vstupná, periodická, výstupná) 15,00 Výkon   obsahuje   komplexné   vyšetrenie   v  rámci základnej preventívnej prehliadky vrátane prehliadky v rámci prevencie kardiovaskulárnych  chorôb. Obsah vyšetrenia  je zhodný  s  výkonom  č. 6 tohto zoznamu.  K výkonu  č. 16 možno  pripočítať  výkony č. 17, 18, 19  podľa  charakteru  prehliadky s ohľadom  na pracovné  zaradenie zamestnanca.
17. Prehliadky študentov a pracovníkov  vykonávajúcich práce,  pri ktorých   je  ohrozenie   chorobou   z  povolania, priemyselnou otravou alebo  iným poškodením zdravia (riziková práca). 2,00  Rizikové faktory podľa Odborného usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o náplni lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci z 0. januára 2014 Číslo: S05281-OZS-2013, príplatok k základnej preventívnej prehliadke (výkon č.16) , príplatok  za každé taxatívne vymedzené  vyšetrenie alebo podrobné vyšetrenie orgánového systému
18. Prehliadky študentov a  pracovníkov,  u   ktorých  sa vyžaduje osobitná zdravotná spôsobilosť 2,00  LPP vo vzťahu k práci osobitné predpisy  podľa Odborného usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o náplni lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci z 20. januára 2014 Číslo: S05281-OZS-2013, príplatok k základnej preventívnej prehliadke (výkon č.16) za každé taxatívne vymedzené  vyšetrenie alebo podrobné vyšetrenie orgánového systému

5.1. Práca so zobrazovacími jednotkami

5.2. Práca vo výškach

5.3. Práca s bremenami

5.4. Nočná práca

5.5. Vedenie motorových vozidiel

5.6. Činnosť revízneho technika vyhradených technických zariadení tlakových

5.7. Osoby na obsluhu kotla I. až V. triedy

5.8. Oprava kotla I. až V. triedy a potrubného vedenia s médiom para, horúca voda alebo vzduch

5.9. Činnosť revízneho technika vyhradených technických zariadení zdvíhacích

5.10. Obsluha mobilného žeriava výložníkového typu a vežového žeriava výložníkového typu

5.11. Obsluha pohyblivej pracovnej plošiny na podvozku s motorovým pohonom, ktorá je určená na prevádzku na pozemných komunikáciách a s výškou zdvihu nad 1,5 m

5.12. Oprava osobného výťahu a nákladného výťahu s povolenou dopravou osôb

5.13. Viazanie bremien

5.14. Činnosť revízneho technika vyhradených technických zariadení plynových

5.15. Obsluha vyhradených technických zariadení plynových s vysokou mierou ohrozenia (skupina A) pracujúcich s nebezpečnými plynmi okrem zariadení určených na zásobovanie plynom z kovových tlakových nádob stabilných alebo z kovových tlakových nádob na dopravu plynov (tlakové stanice) a zariadení určených na rozvod plynov

5.16. Oprava vyhradených technických zariadení plynových s vysokou mierou ohrozenia (skupina A) pracujúcich s nebezpečnými plynmi

5.17. Činnosť elektrotechnika, samostatného elektrotechnika a elektrotechnika na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky na vyhradených technických zariadeniach elektrických

5.18. Činnosť revízneho technika vyhradených technických zariadení elektrických

5.19. Obsluha motorových vozíkov

5.20. Práca vo výške 1,5m a viac nad povrchom zeme pomocou špeciálnej horolezeckej a speleologickej techniky

5.21. Montáž a demontáž lešenia (lešenár)

5.22. Obsluha vybraných stavebných strojov a zariadení, a to: 1. strojov a zariadení na zemné práce (dozéra, rýpadla a hĺbidla, nakladacieho a vykladacieho stroja, frézy a ryhovača, skrejpera, rúrového ukladača, valca), 2. strojov a zariadení na výrobu, spracúvanie a presun betónových zmesí (betonárky), 3. špeciálneho motorového snehového stroja, kompresora

5.23. Obsluha vybraných poľnohospodárskych strojov a zariadení,6 ) a to 1. samochodných rezačiek 2. obilných kombajnov 3. špeciálnych strojov na zber poľnohospodárskych plodín

5.24. Obsluha vybraných lesníckych strojov, a to 1. vyťahovačov 2. univerzálnych a špeciálnych traktorov používaných pri sústreďovaní dreva 3. kolesových a pásových vyvážacích súprav na drevo a drevné sortimenty 4. stabilných lanových dopravných zariadení v lesníctve jednoúčelových a viacúčelových zariadení na ťažbu, odvetvovanie, krátenie a odkôrňovanie stromov a drevných sortimentov

5.25. Obsluha ručnej motorovej reťazovej píly pri ťažbe dreva a ručnej motorovej reťazovej píly pri inej činnosti

19. Prehliadky študentov a  pracovníkov,     ktorí    vykonávajú epidemiologicky závažné činnosti 3,00  

príplatok k základnej preventívnej prehliadke

EZČ Podľa § 22 ods. 2 Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 585/2008 Z.z.

20. Odber krvi do uzavretého systému, za každú odberovú súpravu 2,18
21. Injekcia  intrakutánna, subkutánna, submukózna, subkonjuktiválna alebo intramuskulárna. 5,00
22. Očkovanie. 5,10 Očkovacia látka nie je súčasťou výkonu
23. Injekcia intravenózna 10,00  Podané liečivo nie je  súčasťou výkonu
24. Odobratie kapilárnej krvi 2,18
25. Zavedenie katétra do periférnej cievy 5,00
26. Aplikácia liečiv injekciou do parenterálneho katétra. 5,00  Podané liečivo nie je  súčasťou výkonu
27. Infúzia intravenózna v trvaní od 10 do 30 minút 5,00
28. Infúzia  intravenózna  v trvaní  viac  ako 30 minú vrátane výmeny infúznych fliaš 7,00
29. Odber a odoslanie biologického materiálu  na bakteriologické, sérologické, mykologické, virologické a parazitologické vyšetrenie 2,18  Za každú skúmavku
30. 24-hodinové  monitorovanie tlaku  krvi 10,00  Naloženie a zosnímanie.
31. Monitorovanie   základných funkcií   krvného  obehu 10,00  s plynulým alebo prerušovaným  meraním krvného tlaku a (alebo)  s  plynulým  alebo  prerušovaným  meraním pulzu vrátane dokumentácie.
32. Vyhodnotenie EKG 5,10
33. Spirografické  vyšetrenie  na určenie  exspiračných a inspiračných parametrov 5,10 vitálna  kapacita, úsilný  výdych za prvú sekundu, prietoky na rôznych úrovniach vitálnej kapacity, metódou krivky prietok-objem, vrátane grafickej registrácie
34. Vyšetrenie ostrosti zraku 3,00  
35. Vyšetrenie farbocitu pomocou farebných tabuliek 2,00
36. Klasické vyšetrenie sluchu 5,00 hlasitá reč, šepot, vyšetrenie ladičkou
37. Zhodnotenie  najmenej jedného  metabolického  alebo orgánového  systému  s písomným  záverom,  prípadne ďalším   odporúčaním   3,00

 

napr.   glykemický profil, lipidogram, elektroforetogram, imunoelektroforetogram, ionogram, synoviogram, glomerulová filtrácia, lekárske zhodnotenie najmenej troch výsledkov FE, titrácia žalúdočnej  šťavy BAO a MAO, index selektivity a pod., ak sa zhodnotenie nevykonáva automatizovanou technikou
38. Glukózotolerančný test (glykemický profil) 4,36 Realizácia
39. Vypracovanie lekárskeho posudku pri legislatívne vymedzených kontraindikáciách 15,00 Vedenie motorového vozidla, súkromná bezpečnostná služba, zbrojný preukaz  a pod
40. Vypracovanie lekárskeho posudku pri legislatívne nevymedzených kontraindikáciách 10,00 Výkon práce, štúdium, epidemiologicky závažná činnosť  a pod
41. Poskytnutie výpisu zo zdravotnej dokumentácie 5,94
42. Xerokópia A4, čierno biela 0,15